Zwroty i reklamacje

ZWROTY

Jeżeli towar zakupiony na www.parisbizuteria.pl nie spełnia Państwa oczekiwań, możesz go bezpłatnie zwrócić w ciągu 14 dni. Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny. Termin zwrotu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z prawa zwrotu należy w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem poinformować sprzedawcę o decyzji o odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie na adres e-mail esklep@parisbizuteria.pl maila z imieniem, nazwiskiem i numerem zamówienia oraz informacją jakie produkty życzą sobie Państwo zwrócić, za pośrednictwem formularza lub poprzez skontaktowanie się z telefoniczną obsługą sklepu internetowego PARIS +48 511-165-550). W terminie do 14 dni od dnia, w którym prześlą Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów i zamiarze zwrócenia zamówionych towarów należy zwrócić towar na adres Paris Anna Budziejko ul. Chopina 33, 09-402 Płock Polska. Z dopiskiem „ZWROT”
W przypadku przesłania oświadczenia drogą elektroniczną firma PARIS niezwłocznie prześle Państwu na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
Dokonanie zwrotu jest możliwe poprzez wypełnienie formularza zwrotu zawierającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów, ale nie jest to obowiązkowe.
Uprzejmie informujemy, że zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania powinien posiadać wszystkie metki oraz powinien posiadać oryginalne opakowanie producenta. W przypadku wysyłki zwracanego towaru bardzo prosimy o dokładne zabezpieczenie paczki, aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

REKLAMACJE

W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o przesłanie towaru wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym na adres: Paris Anna Budziejko ul. Chopina 33, 09-402 Płock Polska z dopiskiem „REKLAMACJA”.
Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji towarów. O decyzji zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną.
Różnice w wyglądzie produktów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor, proporcje, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego produktu.
Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
– http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
– http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
– http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Formularz zwrotu – do pobrania (link aktywny)
Formularz reklamacji – do pobrania (link aktywny)

UDOSTĘPNIJ SWÓJ KOSZYK
Zadzwoń i zapytaj naszego doradcę: +48 511 165 550
This is default text for notification bar